Pet Health & Wellness

รับฟรี! โปรแกรมตรวจสุขภาพและประกันภัยสัตว์เลี้ยง เมื่อซื้อคอนโดและลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงกับนิติบุคคล

31 พฤษภาคม 2564

Thonglor Pet Hospital and Dhipaya Insurance

210517_Petscape-Welcome-Package_Web_960x1759.png
ติดต่อรับคูปองได้ที่นิติบุคคลประจำโครงการ
สอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง โทร. 02 079 9999
หรือ https://thonglorpet.com/th/diary/healthcheckupbyage


210517_Petscape-Welcome-Package_Web_960x731.png

สอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนประกันภัยสัตว์เลี้ยง โทร. 1736 หรือ www.dhipaya.co.th


210517_Petscape-Welcome-Package_Web_960x617.png
เงื่อนไขและขั้นตอนการรับสิทธิพิเศษ
• ระยะเวลาโปรโมชันส่งเสริมการขาย Petscape Welcome Package เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2564
   เฉพาะโครงการที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
• โครงการที่เข้าร่วมโปรโปรชันส่งเสริมการขาย ได้แก่ โครงการ เมทริส พระราม 9 -รามคำแหง,เมทริส ลาดพร้าว,
   เมทริส พัฒนาการ – เอกมัย, เอ็ม จตุจักร, มาเอสโตร 01 สาทร-เย็นอากาศ,มาเอสโตร 03 รัชดา -พระราม 9
   และโครงการ มาเอสโตร 19 รัชดา19–วิภา เท่านั้น สงวนสิทธิ์การรับโปรโมชันเมื่อชำระเงินจอง 
   และเงินทำสัญญาภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์สำหรับลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ในการเลี้ยงสัตว์ในห้องชุดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
   ก่อนทำการจองซื้อเท่านั้น เพื่อสำหรับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายระบุสิทธิพิเศษ PetscapeWelcome Package
   ลงในแนบท้ายโปรโมชันของสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับสิทธิ์
• ลูกค้าจะได้รับโปรโมชันPetscapeWelcome Package เมื่อลูกค้าทำการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและ
   ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงกับนิติบุคคลโครงการของท่านเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์1ห้องชุด/1สิทธิ์/1ตัว โดยเงื่อนไขการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของนิติบุคคลโครงการ
   ที่ท่านทำการจองซื้อ
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับ
   ส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน และวิธีการร่วมกิจกรรม ตลอดจนถึงข้อกำหนด
   และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
   ให้ถือเอาการตัดสินใจของบริษัทฯ เป็นที่สุด
• รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.major.co.th หรือ โทร.02 116 1111


โปรแกรมตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง

• สำหรับการตรวจสุขภาพแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น
• โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับสุนัขหรือแมว ที่มีช่วงอายุ 0-5 ปี หากอายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
   ควรได้รับคำแนะนำในการตรวจเพิ่มเติมจากสัตวแพทย์
• ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
• ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บปัสสาวะในวันที่ตรวจสุขภาพได้ สามารถเก็บปัสสาวะมาตรวจภายหลังได้ ภายใน 14 วันหลังตรวจสุขภาพ
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ประกันภัยสัตว์เลี้ยง จากทิพยประกันภัย

• รับประกันภัยสัตว์เลี้ยงแรกเข้าที่อายุ 3 เดือน – 9ปี
• สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ 3 เดือน – 7 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (ต่ออายุได้ถึง 9 ปี)
• ต้องใช้เอกสารใบวัคซีนครบถ้วนตามที่หมอกำหนดและนัดหมาย หากไม่มีเอกสารวัคซีนต้องทำการตรวจสุขภาพ
• สัตว์เลี้ยงต้องไม่มีการผ่าตัดจากการเจ็บป่วยมาก่อนการรับประกันภัย
• สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการ หรือเจ็บป่วย
• สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
• ข้อยกเว้นสำคัญ: การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
• การถูกฆ่าโดยเจตนา การเจตนาทำร้าย
• ไม่คุ้มครองขณะอยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย
• ค่ารักษาพยาบาล หรือ การตาย เนื่องจาก
  - การเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  - ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคทางพันธุกรรม หรือโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
  - การขนส่ง ภาวะโรคขาดอาหาร
  - พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคระบาด โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย