นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของ 
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ 
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด และ บริษัทในเครือ  

 

  บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด และ กลุ่มบริษัทในเครือ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ พนักงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมและการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคล ของปัจเจกชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย บริษัทจึงได้จัดทํานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึง รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงมาตรการ รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

1. นิยาม  

คำนิยาม 

ความหมาย 

บริษัท 

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด และบริษัทในเครือ 

บริษัทในเครือ 

 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือองค์กรอื่นใดที่ควบคุม ถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกัน 

ลูกค้า  

บุคคลที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินงานหรือบริการของบริษัท และหมายความรวมถึง ผู้เข้าร่วมแคมเปญหรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ผู้ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ และ/หรือ ผู้ใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทผ่านสื่อออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ แล้วแต่กรณี รวมถึง ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจดำเนินการแทนลูกค้าตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี เช่น ผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ ผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ ผู้พิทักษ์ของผู้เสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น 

 

คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับบริการ  และ 
ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

ผู้เสนอ/ผู้ขายที่ดิน ทรัพย์สิน สินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ หรือบุคคลใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา รวมถึงผู้รับจ้างช่วง ของผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการดังกล่าว 

บุคลากรของบริษัท 

กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงานปัจจุบัน อดีตพนักงาน นักศึกษาฝึกงาน 

ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด และบริษัทในเครือ 

บุคคล 

เฉพาะบุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงนิติบุคคล 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
(Data Subject) 

บุคคลที่ข้อมูลสามารถระบุไปถึงได้ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล  
(Personal Data) 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว 
(Sensitive Personal Data) 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
(Data Controller) 

บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Processor) 

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลที่ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล เช่น ข้อมูลเลขทะเบียนบริษัท ข้อมูลสำหรับการติดต่อทางธุรกิจต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่ใช้ในการทำงาน อีเมลบริษัท ที่อยู่สำนักงาน ข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) ข้อมูลของผู้ตาย 

ธุรกรรม 

การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ธุรกรรมที่กระทำขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

บริษัท ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ พนักงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่าที่จำเป็น โดยมีประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นที่บริษัทจัดเก็บไว้ ตามตารางข้างล่างนี้ 

 

ตารางจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

รายละเอียด 

ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน 

ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน วันเดือนปี เกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เลขประจำตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว 

เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดเฉพาะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายอนุญาต  

ข้อมูลบุคคลที่สาม  

หากท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามให้แก่บริษัท เช่น ผู้บริหาร  
ผู้มีอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ กรรมการ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลผู้เข้ามาปฏิบัติงาน ข้อมูลผู้รับเหมา ข้อมูลผู้ติดต่อ ข้อมูลคู่สมรส สมาชิกในครอบครัว ผู้เช่า บริวารผู้เช่า และข้อมูลบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผู้มีความสัมพันธ์กับบริษัทโดยตรง และมีความสัมพันธ์อันเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ของท่านต่อบริษัท 

ข้อมูลทางธุรกรรม 

เช่น รายละเอียดการทำธุรกรรมจากท่านหรือถึงท่าน ข้อมูลรายละเอียดตามสัญญา เอกสารประกอบการทำสัญญา/ธุรกรรม คำร้องและการเรียกร้อง รายละเอียดข้อตกลงต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม 

รวมถึงธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง  Website, Application Lifescape, Application ICM เป็นต้น 

ข้อมูลความปลอดภัย 

ภาพจากกล้องวงจรปิด ข้อมูลยานพาหนะ ข้อมูลป้ายทะเบียน ข้อมูลวัน เวลาที่เข้าออกสถานที่ของบริษัท  

ข้อมูลอื่น ๆ  

ข้อมูลที่ท่านสนใจ ข้อมูลเสนอแนะ ข้อมูลความปลอดภัย ข้อมูลพิจารณาความเสี่ยง ข้อมูลการเข้าร่วม ประชุม สัมมนา กิจกรรม ข้อมูลการรับบริการ และข้อมูลอันจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

 
 

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

  บริษัท มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้  

3.1 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง 

   จากการติดต่อ การลงทะเบียนลูกค้า การสร้างบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน การจอง ทำสัญญาจะซื้อจะขาย ขอเช่าพื้นที่ หรือขอรับบริการต่าง ๆ ของท่าน หรือจากกระบวนการสรรหา ผู้ประกอบกิจการ การให้ข้อมูลหรือการกรอกข้อมูลในใบเสนอราคา (Offer Form) เอกสารประกอบการพิจารณาร้านค้า เอกสารขอรับบริการต่าง ๆ การเสนอราคา การยื่นซองประมูล การเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด การร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางกายภาพ หรือด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสมัครงาน การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลของท่านในระหว่างที่ท่านยังมีความสัมพันธ์กับบริษัท เป็นต้น 

3.2 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น 

   บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น นายหน้า เว็บไซด์ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของท่าน ข้อมูลจากเลขานุการหรือผู้ประสานงานแทนของท่าน หน่วยงานของรัฐ เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือที่บริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก (Third Party) ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท หรือจากการร้องขอของบริษัท หรือจากแหล่งอื่นซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นตามแต่กรณีที่กฎหมายอนุญาต  

3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม 

   บริษัทอาจได้รับข้อมูลบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน โดยท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลกับบริษัท เช่น ผู้ติดต่อ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ตัวแทน หรือบุคคลอื่น ๆ ซึ่งบริษัทใช้ข้อมูลเพื่อเข้าสู่การทำสัญญา หรือเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดสัญญา เพื่อให้บริการ กับท่าน หรือติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่ออ้างอิงข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับท่าน โปรดแจ้งคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แก่บุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อให้รับทราบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัท และขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวหากจำเป็น เว้นเสียแต่ว่ามีข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามให้กับบริษัท โดยไม่ต้องขอความยินยอม 

 3.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ และผู้ไร้ความสามารถ 

  บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลเท่านั้น บริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 (ยี่สิบ) ปีโดยไม่มีความยินยอมของผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มีความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี  

  ในกรณีที่บริษัททราบว่าบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดที่อายุต่ำกว่า 20 (ยี่สิบ) ปีโดยไม่มีความยินยอมของผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มีความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี โดยไม่ได้ตั้งใจบริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันทีหรือจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะกรณีที่มีฐานทางกฎหมายอื่นที่นอกเหนือจากความยินยอมหรือตามที่กฎหมายอนุญาต 

 3.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากคุกกี้ (cookies)  

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้บริษัทสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้นและเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม 

 

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

  บริษัท ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ภายใต้ฐานในการประมวลผลข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

4.1 การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)  

     เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา เช่น สัญญาเช่าพื้นที่ สัญญาให้บริการพื้นที่ สัญญาจ้างบริการส่วนกลาง สัญญาจ้างทำของ สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างบริการต่าง ๆ หรือสัญญาอื่นใด หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือก่อนเข้าทำสัญญา ตามแก่กรณี 

4.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)  

     เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่น  
ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม  

4.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) 

    เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งจะไม่ละเมิดสิทธิพื้นฐาน หรือสิทธิ ทางเสรีภาพของท่าน 

4.4 ความยินยอม (Consent)  

     บริษัท จะขอความยินยอมจากท่าน กรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ขอความยินยอม หรือบริษัท ไม่มีเหตุให้ใช้ฐานการประมวลผลข้างต้นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากท่านได้ 

 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

  เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือนำส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท บริษัทในเครือ บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 

5.1 ภายในบริษัท 

     ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือนำส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทหน้าที่เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์เท่านั้น โดยบุคคลหรือทีมงานของบริษัท เช่น ฝ่ายไอที/คอมพิวเตอร์, ฝ่ายธุรการ, ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายบัญชี จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามความจำเป็นและเหมาะสม เข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

5.2 ภายนอกบริษัท 

      ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือนำส่งให้กับองค์กรภายนอก เช่น หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมสรรพากร กรมบังคับคดี หรือหน่วยงานอื่นใดที่อาศัยอำนาจตามกฎหมาย บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง สถาบันการเงิน ผู้สนใจร่วมลงทุน ผู้ให้บริการสำหรับดำเนินการใด ๆ เช่น บริการทางกฎหมาย ผู้ตรวจสอบภายนอก ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ผู้บริหารนิติบุคคลอาคารชุด ผู้จัดส่งไปรษณีย์ หรือพัสดุ สิ่งของต่าง ๆ ตัวแทนบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่มีหน้าที่กระทำการใด ๆ ให้แก่บริษัท รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ให้กับบริษัท  ทั้งนี้เมื่อบริษัทใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก บริษัทจะต้องมั่นใจว่าผู้ให้บริการเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปกป้องโดยมาตรการที่เหมาะสม 

 

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

  บริษัท อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือ หรือการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้รับข้อมูลอื่น เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดเก็บไว้บน Server หรือระบบคลาวด์ (Cloud) ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัท จะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่าประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด 

 

7. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายคุ้นครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้  

ทั้งนี้ บริษัท จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว 

 

8. บริษัท คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัท จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และธำรงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ได้อย่างเหมาะสม และจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านมาตรการเชิงองค์กร (Organizational measures) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical measures) และมาตรการทางกายภาพ (Physical measures) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และบริษัทจะจัดมีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะตามความจำเป็น และเหมาะสม นอกจากนี้ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัท มีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการที่บริษัทกำหนด 

 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

   สิทธิในส่วนนี้หมายถึงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านอาจขอใช้สิทธิเหล่านี้กับบริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและกระบวนการจัดการสิทธิของบริษัท อันได้แก่  สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม  สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล   สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิร้องเรียน  

 

10. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

    บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้มีความสัมพันธ์กับบริษัทในทุกส่วน จึงได้จัดให้มี คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่มีความสัมพันธ์กับท่านโดยตรง  เช่น  คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับ ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น  คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและบุคลากร เป็นต้น  ท่านโปรดศึกษาข้อมูลคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอันเกี่ยวข้องกับท่านโดยตรง

 

11. ติดต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ (Appropriate Authority) 

หากท่านต้องการรายงานเรื่องร้องเรียน หรือหากท่านรู้สึกว่าบริษัท ไม่ตอบข้อกังวลของท่านในลักษณะที่น่าพึงพอใจ ท่านสามารถติดต่อและ/หรือร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 02 141 6996 และ 02 142 1033 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) saraban@pdpc.or.th 

เว็บไซต์ https://www.pdpc.or.th 

 

ไปรษณีย์   สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

12. ช่องทางการติดต่อบริษัท 

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัท ผ่านช่องทางดังนี้ 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) dpo@major.co.th 

เว็บไซต์ https://www.major.co.th/ 

ไปรษณีย์ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด  

141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท  

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

13. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว บริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบโดยการประกาศข้อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัท

 

14. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับ ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

 

15. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับ สำหรับผู้ถือหุ้น

 

16. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและบุคลากร

 

17. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

 

18. นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

 

19. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11.10.2023 

เผยแพร่ ณ วันที่ 24.08.2023 

______________________________________________________________________________