ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่นแคมเปญ

  1. โปรโมชั่นนี้จัดขึ้นสำหรับ ห้องชุดสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ เฉพาะโครงการ รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา
  2. ราคาเริ่มต้น 12.000,000 บาท คือ ยูนิต เลขที่ 38B1 รูปแบบ 2 ห้องนอน ขนาด 114.57 ตร.ม.
  3. 3. ผู้ซื้อมีสิทธิได้รับโปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่าย ประกอบไปด้วย

3.1) ค่าโอนกรรมสิทธิ์ทั้งจำนวน

3.2) ค่าส่วนกลาง 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ซึ่งคิดจากอัตราค่าส่วนกลางของโครงการนั้นๆ ณ วันที่ 5 ต.ค. 2563 และพื้นที่ห้องชุด เป็นจำนวนคงที่ ระยะเวลา 1 ปี (หากกรณีค่าส่วนกลางมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ 25 ก.ย. 2563 ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนที่เปลี่ยนแปลงทุกกรณี)

3.3) ค่ากองทุน ซึ่งจ่ายครั้งเดียว คิดตามพื้นที่ของห้องชุด

3.4) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟ

โครงการ

ค่าส่วนกลาง*
(ต่อตารางเมตรต่อเดือน)

ค่ากองทุน
(ต่อตารางเมตร)

รีเฟล็คชั้น จอมเทียน บีช พัทยา

50 บาท (typical)
60 บาท (penthouse)

750 บาท

*ค่าส่วนกลาง ค่ากองทุน และค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟ ณ วันที่ 5 ต.ค. 2563

4. ผู้ซื้อจะต้องเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับทางบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. – 15 พ.ย. 2563

5. ผู้ซื้อจะต้องจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ณ กรมที่ดิน ภายใน 30 วัน หลังทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด

6. ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองที่ระบุในใบจองเท่านั้น

7. โปรโมชั่นนี้จัดขึ้นในโครงการ ของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี

8. สำหรับโปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในข้อ 4 บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระเงิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

9. การพิจารณามอบแคมเปญ ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด แต่เพียงผู้เดียว และถือเป็นที่สุด

10. บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้แคมเปญ สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงขั้นตอน ตลอดจนถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ถือเอาการวินิจฉัยของบริษัทฯ เป็นที่สุด