ชวนเพื่อนจอง เมทริส พัฒนาการ-เอกมัย รับค่าแนะนำ x2

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ
แนะนำเพื่อน
ลงทะเบียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ มอบสิทธิพิเศษ เมื่อแนะนำเพื่อนจองซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ เมทริส พัฒนาการ - เอกมัย ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.major.co.th/th/promotion/fgfpnk หรือ Line Official Account ที่ @majordevelopment


มูลค่าเงินรางวัล
100,000 บาท/ยูนิต* สำหรับ 1 ห้องนอน
200,000 บาท/ยูนิต* สำหรับ 2 ห้องนอน


เงื่อนไขในการรับโปรโมชั่น

1. “ผู้แนะนำ” ต้องมีชี่ออยู่ในฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ก่อนแล้ว โดยการลงชื่อเป็นผู้แนะนำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  www.major.co.th/th/promotion/fgfpnk หรือ Line Official Account ที่ @majordevelopment เท่านั้น โดยผู้แนะนำต้องแจ้งชื่อผู้ถูกแนะนำอย่างน้อย 3 วันก่อนการซื้อขาย

2. “ผู้ถูกแนะนำ” จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 10 มีนาคม 2564 หากบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า รายชื่อผู้ถูกแนะนำมีอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทฯในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้แนะนำไม่มีสิทธิ์ในการรับค่าแนะนำ

3. ระยะเวลาโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย Friend Gets Friends Metris Pattanakarn - Ekkamai ผู้ถูกแนะนำจะต้องจองซื้อ ทำสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมทั้งชำระเงินจองและเงินทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 และผู้ถูกแนะนำจะต้องจดทะเบียนและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯกำหนดเท่านั้น โดยวันและเวลาที่กำหนดในการทำสัญญาและ/หรือจดทะเบียนและรับโอนกรรมสิทธิ์ จะถือตามวันที่บันทึกและ/หรือรับเงินในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น

4. โครงการที่เข้าร่วมได้แก่ โครงการ เมทริส พัฒนาการ - เอกมัย เท่านั้น

5. โปรโมชั่น Friend Gets Friends Metris Pattanakarn - Ekkamai  ผู้แนะนำจะได้เช็คเงินสด 100,000 บาท ต่อยูนิตสำหรับ 1 ห้องนอน, 200,000 บาท ต่อยูนิตสำหรับ 2 ห้องนอน ภายใน 60 วัน หลังจากผู้ถูกแนะนำจดทะเบียนและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ และผู้แนะนำจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าเงินรางวัลที่ได้รับหรือตามที่กฎหมายกำหนด

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน และวิธีการร่วมกิจกรรม ตลอดจนถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ถือเอาการตัดสินใจของบริษัทฯ เป็นที่สุด

7. พนักงานฝ่ายขายของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

8. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.major.co.th หรือ โทร 02-116-1111

9. บริษัทฯ หมายถึง บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือ