ไม่ต้องจ่าย แต่ได้อยู่

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ
เลือกโครงการที่สนใจ
โซนอื่นๆ
มาเอสโตร 01 สาทร - เย็นอากาศ
มาเอสโตร 03 รัชดา - พระราม 9
มาเอสโตร 19 รัชดา 19-วิภา
เอ็ม จตุจักร
เมทริส พระราม 9 - รามคำแหง
ลงทะเบียน
ไม่ต้องจ่าย แต่ได้อยู่
นาน
24 เดือน

5 คอนโดทำเลเมือง

เริ่ม 2.99 ลบ.*
โครงการที่เข้าร่วมโปรโมชั่น
โซนอื่นๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่น แคมเปญ ไม่ต้องจ่าย แต่ได้อยู่ นาน 24 เดือน

1. โปรโมชั่นนี้จัดขึ้นสำหรับห้องชุดสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่เฉพาะโครงการ ดังนี้ 1.) เอ็ม จตุจักร 2.) มาเอสโตร01 สาทร-เย็นอากาศ 3.) มาเอสโตร03 รัชดา-พระราม9  4.) มาเอสโตร19 รัชดา19-วิภา  5.) เมทริส พระราม9 รามคำแหง  

2. ผู้ซื้อต้องยื่นกู้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และเป็นตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำหนด อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามกำหนดของวงเงินกู้ประเภทสินเชื่อเคหะของธนาคาร ซึ่งวงเงินกู้จะต้องไม่เกินราคาซื้อขายตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด

3. บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามวงเงินสินเชื่อเคหะแทนผู้ซื้อจำนวน 24 งวด โดยการออกเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าและส่งมอบให้ผู้ซื้อทั้งหมด 24 งวด ในคราวเดียว ทั้งนี้จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนที่ทางบริษัทฯจะมอบให้ โดยงวดที่ 1-12 จะคิดคำนวน จากราคาห้องชุดในอัตรา 2,200 บาท ต่อราคาห้องชุด 1,000,000 บาท และงวดที่ 13 – 24 จะคิดคำนวน จากราคาห้องชุดในอัตรา 2,500 บาท ต่อราคาห้องชุด 1,000,000 บาท

4. ผู้ซื้อที่ได้รับโปรโมชั่นอยู่ฟรี 24 เดือน เฉพาะโครงการ ดังนี้ 1.) เอ็ม จตุจักร 2.) มาเอสโตร19 รัชดา19-วิภา 3.) เมทริส พระราม9 รามคำแหง มีสิทธิได้รับโปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย

4.1 ค่าโอนกรรมสิทธิ์ทั้งจำนวน

4.2 ค่าส่วนกลาง 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ซึ่งคิดจากอัตราค่าส่วนกลางของโครงการนั้นๆ ณ วันที่ 10 ก.พ. 2564และพื้นที่ห้องชุด เป็นจำนวนคงที่ ระยะเวลา 1 ปี (หากกรณีค่าส่วนกลางมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ 10 ก.พ. 2564ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนที่เปลี่ยนแปลงทุกกรณี)

4.3 ค่ากองทุน ซึ่งจ่ายครั้งเดียว คิดตามพื้นที่ของห้องชุด

4.4 ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟ 

โครงการ

ค่าส่วนกลาง*

ค่ากองทุน*

ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟ

(ต่อตารางเมตร ต่อเดือน)

(ต่อตารางเมตร)

1 ห้องนอน

2 ห้องนอน

เอ็ม จตุจักร

50 บาท

500 บาท

1,250 บาท

2,150 บาท

มาเอสโตร19

65 บาท

500 บาท

1,250 บาท

2,150 บาท

เมทริส พระราม9 รามคำแหง

65 บาท

650 บาท

700 บาท

700 บาท

* ค่าส่วนกลาง ค่ากองทุน และค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟ ณ วันที่ 10 ก.พ. 2564

4.5 ค่าจดจำนอง (สูงสุดไม่เกิน 1% ของวงเงินจำนอง หรือ ไม่เกิน 1% ของราคาซื้อขายตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด)

5. ผู้ซื้อจะต้องเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับทางบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

6. ผู้ซื้อจะต้องจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ณ กรมที่ดิน ภายใน 30 วัน หลังทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด

7. ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองที่ระบุในใบจองเท่านั้น

8. มูลค่าของของแถมเทียบเท่ากับมูลค่าของค่างวดที่ลูกค้าจะต้องชำระให้แก่ธนาคารผู้ให้กู้ระยะเวลา 24 เดือน และค่าใช้จ่ายตามที่ระบุในข้อ 4

9. โปรโมชั่นนี้จัดขึ้นในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

10. บริษัทฯ จะส่งมอบเช็คโปรโมชั่นตามโปรโมชั่นที่ระบุในข้อ 3. ให้กับผู้ซื้อ โดยให้ผู้ซื้อสามารถติดต่อขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ 141 อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ชั้น 18 ซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยสามารถมารับเช็คได้หลังจากพ้นกำหนดเวลา 45 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ณ สำนักงานที่ดิน เป็นต้นไป (กรณีที่เช็คเกิดการชำรุด สูญหาย เสียหาย หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบทุกกรณี) สำหรับโปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในข้อ 4 .บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระเงิน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

11. การพิจารณามอบโปรโมชั่นแคมเปญ ไม่ต้องจ่าย แต่ได้อยู่ นาน 24 เดือน และโปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่าย ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด แต่เพียงผู้เดียว และถือเป็นที่สุด

12. บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่นแคมเปญ ไม่ต้องจ่าย แต่ได้อยู่ นาน 24 เดือนและ/หรือโปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงขั้นตอน ตลอดจนถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ถือเอาการวินิจฉัยของบริษัทฯ เป็นที่สุด