Friend Gets Friends

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
แนะนำเพื่อน
เลือกโครงการที่สนใจ
โซนอื่นๆ
มาเอสโตร 01 สาทร - เย็นอากาศ
มาเอสโตร 02 ร่วมฤดี
มาเอสโตร 03 รัชดา - พระราม 9
มาเอสโตร 07 อนุสาวรีย์ชัยฯ
มาเอสโตร 14 สยาม - ราชเทวี
มาเอสโตร 19 รัชดา 19-วิภา
เอ็ม จตุจักร
เอ็ม สีลม
เมทริส พระราม 9 - รามคำแหง
เมทริส ลาดพร้าว
รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา
ลงทะเบียน

200214-Friend-Gets-Friends-Web-Page-14.jpg
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมรายการส่งเสริมการขาย Friend Gets Friends

 • ผู้แนะนำจะต้องทำการลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล ของผู้ถูกแนะนำทุกคนด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mde.co.th โดยไม่จำกัดสิทธิ์จำนวนการแนะนำและจำนวนผู้ถูกแนะนำ
 • ผู้ถูกแนะนำจะต้องแจ้งชื่อผู้แนะนำกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ณ วันทำสัญญาจะซื้อจะขายการแจ้งชื่อผู้แนะนำในภายหลังจะไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้

เงื่อนไขและรายละเอียดของรายการส่งเสริมการขาย Friend Gets Friends มีดังนี้

ต่อที่1 : ผู้แนะนำรับเงินรางวัล

ผู้แนะนำที่แนะนำให้ผู้ถูกแนะนำจองซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับเงินรางวัล โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

มูลค่าเงินรางวัล

ห้องชุดประเภท 1 ห้องนอน  จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ต่อ 1 ห้องชุด

ห้องชุดประเภท 2 ห้องนอน จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ต่อ 1 ห้องชุด

ห้องชุดประเภท 3 ห้องนอน จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท ต่อ 1 ห้องชุด

โครงการที่เข้าร่วม

มาเอสโตร 01 สาทร-เย็นอากาศ, มาเอสโตร 02 ร่วมฤดี, มาเอสโตร 03 รัชดา-พระราม 9, มาเอสโตร 07 อนุสาวรีย์ชัย ฯ, มาเอสโตร 14 สยาม-ราชเทวี, มาเอสโตร 19 รัชดา 19-วิภา, เอ็ม จตุจักร, เอ็ม สีลม, เเมทริส พระราม 9-รามคําแหง, เมทริส ลาดพร้าวและ รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา เท่านั้น

ระยะเวลา

• ผู้ถูกแนะนำจะต้องจองซื้อ ทำสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมทั้งชำระเงินจองและเงินทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และผู้ถูกแนะนำจะต้องจดทะเบียนและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563เท่านั้น

• วันและเวลาที่กำหนดในการทำสัญญาและ/หรือจดทะเบียนและรับโอนกรรมสิทธิ์ จะถือตามวันที่บันทึกและ/หรือรับเงินในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น

• ผู้แนะนำจะได้รับเงินรางวัลเป็นเช็ค สั่งจ่ายชื่อผู้แนะนำ (เท่านั้น) ภายใน 60 วัน หลังจากผู้ถูกแนะนำจดทะเบียนและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ และผู้แนะนำจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าเงินรางวัลที่ได้รับหรือตามที่กฎหมายกำหนด

 

ต่อที่2 : ผู้แนะนำที่มีมูลค่าห้องชุดสะสมรวมสูงสุด 3 อับดับแรก ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย จะได้รับเงินรางวัลพิเศษเพิ่ม เป็นจำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท รวม 150,000 บาท

ผู้มิสิทธิได้รับเงินรางวัลต่อที่ 2 จะต้องผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเงินรางวัลในต่อที่ 1 ก่อน

ระยะเวลา

• ผู้ถูกแนะนำจะต้องจองซื้อ ทำสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมทั้งชำระเงินจองและเงินทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ ผู้ถูกแนะนำจะต้องจดทะเบียนและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

• การตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับเงินรางวัลต่อที่ 2 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ผ่าน www.mde.co.th

• ผู้แนะนำจะได้รับเงินรางวัลต่อที่ 2 เป็นเช็ค สั่งจ่ายชื่อผู้แนะนำ (เท่านั้น) ภายใน 60 วัน หลังจากบริษัทฯ ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้แนะนำจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าเงินรางวัลที่ได้รับหรือตามที่กฎหมายกำหนด

• กรณีผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลต่อที่ 2 มีมูลค่าห้องชุดสะสมรวมเท่ากัน บริษัทฯ ให้สิทธิ์กับผู้แนะนำที่ผู้ถูกแนะนำที่ได้จดทะเบียนและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดก่อน

• การพิจารณามอบเงินรางวัลให้แก่ผู้แนะนำถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่ผู้เดียว และถือเป็นที่สุด


เอกสารที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมรายการส่งเสริมการขาย ณ วันทำสัญญาจะซื้อจะขาย 

 • ผู้ถูกแนะนำจะต้องนำเอกสารที่ได้รับจากการลงทะเบียนการแนะนำจากทางwebsite : www.mde.co.th
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แนะนำ
 • เมื่อได้มีการลงทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ และ/หรือผู้ถูกแนะนำ (ยกเว้นในกรณีที่สถาบันการเงินปฏิเสธการให้สินเชื่อผู้ถูกแนะนำเท่านั้น)
 • ผู้แนะนำที่เป็นเจ้าของห้องชุดในโครงการที่พัฒนาโดยบริษัทฯ สามารถแนะนำตัวเองเป็นผู้ถูกแนะนำในการจองซื้อห้องชุดได้ แต่ผู้แนะนำที่มิใช่เจ้าของห้องชุดในโครงการที่พัฒนาโดยบริษัทฯ  ไม่สามารถแนะนำตัวเองเป็นผู้ถูกแนะนำในการจองซื้อห้องชุดได้
 • การแนะนำให้จองซื้อห้องชุดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องเป็นการแนะนำให้ผู้ถูกแนะนำจองซื้อห้องชุดจากบริษัทฯ เท่านั้น การซื้อขายระหว่างกันเองไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น ไม่เข้าเงื่อนไขการรับเงินรางวัลของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • เงินรางวัลที่ได้รับจากรายส่งเสริมการขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงได้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ หรือข้อมูลในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือทำกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ ของบริษัทฯ ได้
 • ผู้แนะนำที่ได้รับเงินรางวัลต่อที่ 1 และ/หรือ เงินรางวัลต่อที่ 2 จะต้องมารับเงินรางวัล ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเงินรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายหากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้แนะนำ และ/หรือผู้ถูกแนะนำมีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ถือว่าการพิจารณาของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • ขั้นตอนและวิธีการร่วมกิจกรรมรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการร่วมกิจกรรม ตลอดจนถึงข้อกำหนดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานฝ่ายขายของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mde.co.th หรือ โทร 02-116-1111
 • บริษัทฯ หมายถึง บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือ

 

โครงการที่เข้าร่วมโปรโมชั่น
โซนอื่นๆ