มาเอสโตร 5%+5%

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ
เลือกโครงการที่สนใจ
โซน CBD
มาเอสโตร 01 สาทร - เย็นอากาศ
มาเอสโตร 03 รัชดา - พระราม 9
มาเอสโตร 19 รัชดา 19-วิภา
ลงทะเบียน
โครงการที่เข้าร่วมโปรโมชั่น
โซน CBD

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่น แคมเปญ 5%+5%

 1. โปรโมชั่นนี้จัดขึ้นสำหรับ ห้องชุดสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่  เฉพาะโครงการ ดังนี้
  1.) มาเอสโตร01 สาทร-เย็นอากาศ 2.) มาเอสโตร03 รัชดา-พระราม9 3.) มาเอสโตร14 สยาม-ราชเทวี และ
  4.) มาเอสโตร19 รัชดา19-วิภา
 2. ราคาเริ่มต้นรายโครงการ ดังนี้ 1.) มาเอสโตร01 สาทร-เย็นอากาศ เริ่ม 8.3 ลบ.(ราคาสุทธิที่ไม่รวมโปรโมชั่น) ขนาด 2 ห้องนอน 68.04 ตร.ม. Unit เลขที่ B2 2.) มาเอสโตร03 รัชดา-พระราม9 เริ่ม 3.4 ลบ.(ราคาสุทธิที่ไม่รวมโปรโมชั่น) ขนาด 1 ห้องนอน 29.42 ตร.ม. Unit เลขที่ 3BA3-1 3.) มาเอสโตร14 สยาม-ราชเทวี เริ่ม 4.3 ลบ.(ราคาสุทธิที่ไม่รวมโปรโมชั่น) ขนาด 1 ห้องนอน 29.52 ตร.ม. Unit เลขที่ AA1-4 4.) มาเอสโตร19 รัชดา19-วิภา เริ่ม 3 ลบ.(ราคาสุทธิที่ไม่รวมโปรโมชั่น) ขนาด 1 ห้องนอน 29.66 ตร.ม. Unit เลขที่ 2BA1-5
 3. รายละเอียดโปรโมชั่น
  ต่อที่ 1
  ผู้ซื้อมีสิทธิเลือกต่อที่ 1 ตามข้อ (ก) หรือ (ข) ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
  (ก) การันตีรายได้จากค่าเช่าต่อปี ที่จำนวน 5% ของราคาซื้อขายที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด โดยบริษัทฯ จะการันตีค่าเช่าให้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ผู้ซื้อจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ณ กรมที่ดินเรียบร้อย ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10% ของราคาซื้อขายที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน เป็นจำนวน 24 งวด บริษัทฯ จะส่งมอบเช็คทั้งหมด 24 ฉบับ ให้กับผู้ซื้อ โดยให้ผู้ซื้อสามารถติดต่อขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ 141 อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ชั้น 18 ซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขุวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยสามารถมารับเช็คได้หลังจากพ้นกำหนดเวลา 45 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ณ สำนักงานที่ดิน เป็นต้นไป (กรณีที่เช็คเกิดการชำรุด สูญหาย เสียหาย หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบทุกกรณี) หรือ (ข) ส่วนลดมูลค่า 10% ของราคาซื้อขายที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด โดยส่วนลดดังกล่าวจะหักออกจากราคาซื้อขายในวันที่ผู้ซื้อจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ณ กรมที่ดิน
  ต่อที่ 2
  โอกาสในการรับค่าเช่าต่อปี สูงสุดไม่เกิน 5% ของราคาซื้อขายที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด เมื่อปล่อยเช่าผ่านบริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด และตามเงื่อนไขของบริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด กำหนด ทั้งนี้ ระยะเวลาและจำนวนค่าเช่าจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้เช่าผ่านการจัดการของ บริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด ดังนั้น บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวกับจำนวนค่าเช่า การดำเนินงานของบริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด หรือการดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเช่าทั้งสิ้น
 4. ผู้ซื้อจะต้องเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับทางบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น  
 5. ผู้ซื้อจะต้องจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ณ กรมที่ดิน ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
 6. ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองที่ระบุในใบจองเท่านั้น
 7. โปรโมชั่นนี้จัดขึ้นในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 8. การพิจารณามอบแคมเปญ 5%+5% ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด แต่เพียงผู้เดียว และถือเป็นที่สุด
 9. บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้แคมเปญ 5%+5% สำหรับผู้ซื้อที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงขั้นตอน ตลอดจนถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ถือเอาการวินิจฉัยของบริษัทฯ เป็นที่สุด